Pedagogisk
Pedagogikk
Pedagogisk
Det viktigste i Kolåsbakken barnehage er at barna skal ha det godt, at de er trygge og har gode venner de kan leke med. Vårt mål er at alle skal ha det slik hos oss.
Barnehagens innhold
Ansvaret for barnehager i Norge ble per 1. januar 2006 overført til Kunnskapsdepartementet. I den forbindelse har det vært mye fokus på barnehagen og dens innhold.

Vi har sett klare tendenser i retning av en mer læringsorientert barnehage hvor områder som lesing, bokstaver, matematikk og IKT vil få en tydeligere plass i barnehagens hverdag.  Vi i Kolåsbakken barnehage er godt i gang med å implementere disse områdene innenfor våre eksisterende rammer. Vi ønsker å være en fremtidsrettet barnehage som legger forutsetningene til rette for et livslangt læringsløp.
Vi ser på læring som en livslang prosess, og har stor tro på systematisk læring gjennom lek og i hverdagssituasjoner sammen med trygge kompetente voksne og jevnaldrende barn. Vi skal også legge til rette for et godt læringsmiljø, variert oppleversler og erfaringer gjennom å bruke alle fagområdene som står beskrevet i Rammeplan. Vi ønsker ikke å spesialiserer oss innenfor ett fagområde, men vil presentere alle områdene ved å bruke personalets varierte kompetanse og bakgrunn. På denne måten får barna være med å velge innhold etter interesser og ønsker.

Barns medvirkningsrett
Barns rett til medvirkning er ett viktig punkt i Barnehageloven av 1. Januar 2006 og i Rammeplan for barnehagen. medvirkning krever tid og rom for lytting og samtale. Vi vil at barna i Kolåsbakken barnahge skal få en opplevelse at de har innflytelse over egen hverdag. De skal erfare å bli sett og hørt, og tatt med på råd og vurderinger som angår dem.

Satsingsområde 2015
Vårt satsningsområde for 2015 er “Kropp, bevegelse og helse”. Barn er kroppslige aktive, og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Barns kontatk med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er viktige fakturer for å utvikle en sunn kropp. Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Aktiv bruk av naturen og nærmiljøet gir oss her i Kolåsbakken barnehage mange muligheter, og vi er opptatt av å se mulighetene fremfor begrensningene i alt vi foretar oss.

Last ned vår virksomhetsplan her:

Informasjon
Alle avdelingene har egne årsplaner med kalender for barnehagegåret 2011/2012. I planene står det blant annet informasjon om mål. arbeidsmetoder og ulike tema som avdelingene skal jobbe med gjennom hele året. Fortløpende informasjon om alt som skjer i barnehagen er på hver avdeling sin oppslagstavle, på barna sine plasser, e-post og på her på hjemmesiden.

Kontakt oss!
Er det noe du lurer på eller vil ta opp med oss som jobber i Kolåsbakken så gjør det! Vi er mottagelig for og ønsker samtaler, diskusjoner, ros & ris, og et tett samarbeid med deg som forelder. På den måten får vi mulighet til å utvikle oss og sammen skape en enda bedre barnehage.

Mette Hellstrøm
Styrer
Kolåsbakken barnehage
Aktuelt