Styret
Styret
Om barnehagen: Styret
Kolåsbakken Barnehage er en foreldredrevet barnehage hvor foreldrenes innsats er avgjørende for å skape en god barnehage. Styret i Kolåsbakken barnehage består av foreldre til barna i barnehagen og velges av eierne, dsv foreldrene, på årsmøtet. Kolåsbakken barnehage består av 76 eierandeler hvor hver plass i barnehagen representerer en eierandel.
 
Styremedlemmene velges for en periode på to år mens varamedlemmer velges med virketid på ett år. Det avholdes normalt 11 styremøter i løpet av et år.

I tillegg til styret deltar også styrer av barnehagen på styremøtene, men da uten stemmerett. Styrer i barnehagen er ansatt av eierstyret og er direkte underlagt styret.

Hovedmål
Hovedmålet til styret er å sikre at barnehagen drives på beste måte med overordnet ansvar for økonomi, HMS og øvrig drift i samsvar med vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret skal fremlegge regnskapet og styrets beretning årsmøtet. På styremøtene gjennomgås faste punkter som drift, økonomi, sykefravær, informasjon fra styrer, samt øvrige saker som er meldt inn til styret. Styret jobber også med ulike prosjekter, for eksempel innenfor vedlikehold.

Eierstyret for 2022/2023
Styrets leder:
Mino Thorud
Mobil: 452 17 089
E-post: nminothorud@gmail.com

Nestleder:
Maren Hemset

Styremedlem:
Lars Weie
Cecilie Kolflaath Larsen
Mari Tenden

Varamedlem:
Mawusi Cudjoe
Kerstin Adolfsson
Aktuelt