Vedtekter
Vedtekter for Kolåsbakken Barnehage
Om barnehagen: Vedtekter

 VEDTEKTER
FOR
KOLÅSBAKKEN
BARNEHAGE
Sist endret: 30.06.2022

 

 
§ 1  Navn
Barnehagens navn er Kolåsbakken barnehage SA.
 
 
§ 2  Formål

Barnehagens formål er å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling i samarbeid og forståelse med hjemmet. Barnehagen skal bygge på verdigrunnlaget som er fastsatt i barnehageloven og internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til, deriblant Barnekonvensjonen. Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet, og skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse.


 
§ 3  Medlemmer
Barnehagen er åpen for medlemmer av Kolåsbakken barnehage SA..
Kolåsbakken barnehage SA er åpent for foreldre til barn som bor i Oslo kommune, samt ansatte i barnehagen.
§ 2 Medlemmer, andelsinnskudd, medlemskontingent, utmelding.
Samvirket er åpent for foreldre/foresatte til barn som bor i Oslo kommune, samt ansatte, som får tilbud om barnehageplass.
Det betales ikke medlemskontingent eller andelsinnskudd, men forskuddsvis månedlig avgift i henhold til styrets vedtak og gjeldende lover og forskrifter. 
Et medlem plikter ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som barnehageplassen blir oppsagt, med mindre annet er avtalt med styret. Utmeldingsfristen er like lang som barnehageplassens oppsigelsestid, men høyst tre måneder regnet fra den dagen den skriftlige utmeldingen kom frem til foretaket. 
Har medlemmer flere barnehageplasser plikter medlemmet ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som siste barnehageplass blir oppsagt, med mindre annet er avtalt med styret. Utmeldingsfristen er like lang som barnehageplassens oppsigelsestid, men høyst tre måneder regnet fra den dagen den skriftlige utmeldingen kom frem til foretaket. Oppsigelsesfristen kan fravikes dersom ny andelshaver kan overta plassen umiddelbart. For oppsigelse med virkning fra 01.05. må foreldrebetaling skje fram til 01.08.
 
 
§ 4 Samarbeidsutvalg
Samarbeidsutvalget skal sikre og fremme samarbeidet mellom barnehagen og barnas hjem.
Samarbeidsutvalget er ansvarlig for barnehagens daglige drift innenfor rammer gitt av eierstyret og årsmøtet, herunder opptak av barn.
Samarbeidsutvalget skal bestå av 6 medlemmer: 2 valgt av og blant de ansatte, 2 valgt av og blant foreldrerådet og to valgt av og blant eierstyret i samvirke. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.
Representanter fra foreldreråd og ansatte velges for 1 år om gangen. Eierstyret fastsetter funksjonstiden for eierstyrerepresentantene.
Styrer har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget.
Samarbeidsutvalget holder møter når det anses nødvendig av samarbeidsutvalgets leder, eller av et medlem av samarbeidsutvalget eller av styrer. Leder foretarinnkallingen til samarbeidsutvalgsmøtet. Møtet holdes innen 14 dager etter at leder har mottatt anmodningen.
Ved stemmelikhet gjelder det som formann har stemt for.
 
Departementets fastsatte "Rammeplan for barnehager" skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Samarbeidsutvalget behandler bl.a. årsplanen for den pedagogiske virksomheten i barnehagen. Årsplanen skal bygge på Departementets rammeplan og avspeile vedtektenes formål.
Samarbeidsutvalget er underlagt eierstyret.
 
 
§ 5 Foreldreråd
Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen.
Foreldrerådet kan be om å få seg forelagt saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldrerådet har rett til å uttale seg i slike saker før en avgjørelse blir tatt.
Foreldrerådets leder innkaller til og leder møter i foreldrerådet. Innkalling til foreldrerådsmøter skjer med 14 dagers varsel, saksliste skal fremlegges ved innkallingen.
Ved avstemming i foreldrerådet gis en stemme for hver fremmøtte.
Foreldrerådet velger 2 representanter til samarbeidsutvalget.
 
 
§ 6 Styrer/personale
Barnehagens styrer ansettes av eierstyret. Styrer er barnehagens daglige administrative og pedagogiske leder. Styrer har ansvar for utøving av internkontroll etter gjeldende lover og forskrifter. Øvrig personale ansettes av eierstyret etter innstilling fra styrer.
 
Styrer rapporterer til samarbeidsutvalget.
Styrer fremlegger for samarbeidsutvalget forslag til opptak av barn ved hovedopptak, det vil si til hvert barnehageårs begynnelse. Styrer har imidlertid ansvar for og myndighet til å ta opp barn i løpet av barnehageåret, utenom ved hovedopptak. 
 
 
§ 7  Arealutnytting, åpningstid og ferie
Barnehagens norm for arealutnytting er 4,0 kvm. leke- og oppholdsareal for barn i aldersgruppen 3-6 år og 5,5 kvm. for barn i aldersgruppen 0-3 år.
Barnehagen er åpen fra kl. 07.00 til kl. 17.00, mandag til fredag.
Barna skal leveres og hentes innenfor den fastsatte åpningstid. Brudd på dette kan bli ansett som vesentlig mislighold av andelshavers plikter.

 
 
Barnehagen er stengt på bevegelige helligdager, to uker hver sommer, samt mellom jul og nyttår. Det er avsatt fem planleggingsdager for de ansatte pr. barnehageår.
Alle barn skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av året. Foreldre/foresatte skal innen 30. april gi beskjed om når barna skal ha sommerferie.
 
§ 8  Opptak av barn
Barnehagen er åpen for barn i alderen 0 år og fram til skolestart.
Barnehagens opptakskrets er samvirkets medlemmer jmf § 3. Ved opptak av barn legges vekt på følgende kriterier i prioritert rekkefølge:
 
1) Barn med funksjonshemming skal ha prioritet ved opptak, dersom barnet etter sakkyndig vurdering er funnet å kunne ha nytte av oppholdet i barnehagen, jmf. Barnehagelovens § 9.
2) Barnehagen skal ha en hensiktsmessig sammensetning m.h.t. alder og kjønn som sikrer forsvarlig drift.
3) Barn av eierstyrets medlemmer.
4) Søsken av barn som går i barnehagen.
5) Barn av ansatte i barnehagen etter retningslinjer fastsatt av eierstyret.
6) Barn i nærmiljøet.
 
Står flere søkere likt etter denne prioritering, vil den eldste få tilbud om plass.
 
Den som er tildelt plass får beholde den til skolestart. 
 
 
§ 9  Foreldrebetaling
Foreldrebetaling er for 11 måneder i året og innbetales forskuddsvis. Eierstyret fastsetter satsene for foreldrebetalingen.
Ved mer enn 30 dagers overskridelse av fristen for foreldrebetaling, mister andelshaveren omgående plassen og andelsinnskuddet. Andelen tilfaller barnehagen og tildeles videre etter gjeldende opptakskriterier.
 
Tilsvarende gjelder ved eventuelle andre former for vesentlig mislighold av de plikter man har som andelshaver.
 
 
§ 10  Oppsigelse av andel (utmelding)
Andelen kan ikke sies opp før drift av barnehagen er startet. Oppsigelse av andel medfører at barnet mister barnehageplassen. Plassen og andel kan skriftlig sies opp med 3 måneders varsel, og andelen utbetales ved utløpet av oppsigelsestiden. Oppsigelsesfristen kan fravikes dersom ny andelshaver kan overta plassen umiddelbart.
For oppsigelse med virkning fra 01.05. må foreldrebetaling skje fram til 01.08, og andelen utbetales 01.08.
 
 
§ 11  Omsetning av andel
Andelen kan ikke omsettes, men kan kreves innløst jfr. § 10
 
 
§ 12  Taushetsplikt
For virksomhet som omfattes av disse vedtektene, gjelder etter § 21 i Lov om barnehager reglene om taushetsplikt i forvaltningslovens §§ 13 til 13 f tilsvarende, og Lov om barnehager, §§ 22 og 23.

VEDTEKTER
FOR
KOLÅSBAKKEN BARNEHAGE SA
Org.nr. 908892999
Vedtatt på årsmøtet 22.03.2012, sist endret 22.03.2022

 
§ 1  Sammenslutningsnavn, foretaksnavn og forretningskontor, formål m.v.
Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Kolåsbakken Barnehage SA. Foretaket har forretningskontor i Oslo Kommune.
Foretakets formål er å eie og drive barnehage til beste for medlemmene og deres barn. Barnehagen bygger sin virksomhet på samvirkeprinsippet, jf Lov om samvirkeforetak, (heretter kalt samvirkeloven eller forkortet svl.,) og foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltagelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra foretaket. Eventuelt overskudd skal gå til videre drift av barnehagen og avsettes i samvirkets kapitalfond. Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene.
 
 
§ 2  Medlemmer, andelsinnskudd, medlemskontingent, utmelding
Samvirket er åpent for foreldre/foresatte til barn som bor i Oslo kommune, samt ansatte, som får tilbud om barnehageplass.
Det betales ikke medlemskontingent eller andelsinnskudd, men forskuddsvis månedlig avgift i henhold til styrets vedtak og gjeldende lover og forskrifter.
Et medlem plikter ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som barnehageplassen blir oppsagt, med mindre annet er avtalt med styret. Utmeldingsfristen er like lang som barnehageplassens oppsigelsestid, men høyst tre måneder regnet fra den dagen den skriftlige utmeldingen kom frem til foretaket.
Har medlemmer flere barnehageplasser plikter medlemmet ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som siste barnehageplass blir oppsagt, med mindre annet er avtalt med styret. Utmeldingsfristen er like lang som barnehageplassens oppsigelsestid, men høyst tre måneder regnet fra den dagen den skriftlige utmeldingen kom frem til foretaket.
Oppsigelsesfristen kan fravikes dersom nytt medlem kan overta plassen umiddelbart.
For oppsigelse med virkning fra 01.05. må foreldrebetaling skje fram til 01.08. 
 
§ 3  Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld
Samvirket er et eget rettssubjekt med begrenset og upersonlig ansvar for gjeld. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene i foretakets forpliktelser. 

§ 4  Elektronisk kommunikasjon
Foretaket kan bruke elektronisk kommunikasjon, herunder vise til dokumenter eller informasjon gjort tilgjengelig på Kolåsbakken Barnehage SAs hjemmeside, når det skal gi meldinger, varsel, informasjon, dokument og liknende når medlemmet uttrykkelig har godtatt det og ikke annet følger av Samvirkeloven.
Når et medlem skal gi meldinger eller lignende etter Samvirkeloven, kan medlemmet gjøre dette ved hjelp av elektronisk kommunikasjon til den e-postadresse eller på den måten daglig leder eller styret har fastsatt etter dette formålet.
 
§ 5  Styret, styrets oppgaver og vedtak
Styret er et kontrollorgan for samvirket/barnehagen og fungerer som barnehagens øverste organ mellom årsmøtene. Styret skal ha minst fem medlemmer; en styreleder og fire styremedlemmer med tillegg av to varamedlemmer. Styremedlemmer og vara velges av årsmøtet blant eierne. Hvert medlem velges for to år av gangen. Kun to styremedlemmer er på valg samtidig - dette for å sikre kontinuitet. Vara velges for ett år av gangen. Styrets leder velges særskilt av årsmøtet, for øvrig konstituerer styret seg selv. Styreleder, styremedlem og varamedlemmer kan gjenvelges.
Styret skal drive samvirket på beste måte, i samsvar med samvirkets vedtekter og årsmøtets vedtak.
Samvirket forpliktes utad av styret ved underskrift av styrets leder og et styremedlem i fellesskap. Styret skal sørge for en betryggende regnskapsførsel og regnskapet, sammen med styrets beretning, skal forelegges årsmøtet.
 
Styrets oppgaver:
·      Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.
·      Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten.
·      Styret skal fastsette planer og budsjett for virksomheten, og orientere om budsjettet på årsmøtet.
·      Styret skal holde seg orientert om foretakets økonomiske situasjon og skal se til at det blir ført fullgod kontroll med virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen.
·      Styret velger regnskapsfører. Styret har ansvaret for at regnskapet sammen med styrets beretning legges frem for årsmøtet.
·      Styret skal sette i verk de undersøkelsene som styret mener er nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal sette i verk slike undersøkelser dersom en eller flere av styremedlemmene krever det.
·      Styret skal føre tilsyn med daglig leder og virksomheten i foretaket for øvrig. Styret børfastsette instruks for daglig leder.
·      Styret har arbeidsgiveransvaret i barnehagen.
·      Styret skal utarbeide en styreinstruks.
·      Styret holder møter når det anses nødvendig av styrets leder. Et styremedlem eller daglig leder kan kreve at styret sammenkalles for å ta opp bestemte saker.
·      Styreleder foretar innkallingen til styremøtet. Møtet holdes innen 14 dager etter at leder har mottatt anmodningen.
·      Ved stemmelikhet i styret, gjelder det som leder har stemt for.
·      Over styremøtene skrives protokoll som underskrives av styremedlemmene som har vært til stede på styremøtet. Protokollen skal være tilgjengelig for medlemmene av samvirket.
·      Styret fastsetter til enhver tid de månedlige satser som skal betales for å ha barn i barnehagen. Styret fastsetter instruks for styrer og øvrig personale.
 
Styrets vedtak:
Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede eller er med på saksbehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe vedtak uten at alle styremedlemmene så langt det er mulig har fått anledning til å delta i behandlingen av styresaken. Har noen styremedlemmer forfall, skal et varamedlem innkalles. 
Et styrevedtak krever at flertallet av de styremedlemmer som er med på behandlingen av en sak, har stemt for. Står stemmene likt, gjelder det som møtelederen har stemt for. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst to tredjedel av alle styremedlemmene.
Ved valg og ansettelser, er den som får flest stemmer valgt eller ansatt. Styret kan på forhånd fastsette at det skal stemmes på nytt dersom ingen får flertall av de stemmene som er gitt. Står stemmetallet likt ved valg av styreleder eller møteleder, blir valget avgjort ved loddtrekning. I andre tilfeller der stemmene står likt, gjelder det som møtelederen har stemt for.
 
§ 6 Daglig leder (styrer)
Foretakets daglige leder ansettes av styret.
Daglig leder skal stå for den daglige administrative og pedagogiske ledelsen av virksomheten i foretaket og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.
Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter forholdene i foretaket er av uvanlig art eller av stor betydning.
Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i hvert enkelt tilfelle eller når det er til vesentlig ulempe for foretaket å vente på styrevedtak. Styret skal ha melding om avgjørelsen så snart som mulig.
Daglig leder skal sørge for at foretakets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.
Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
Daglig leder skal minst hver fjerde måned, i møte eller skriftlig, gi styret melding om virksomheten i foretaket, tilstand for foretaket og resultatutviklingen.
Styret og det enkelte styremedlem kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse for bestemte saker.
 
§ 7  Årsmøte, innkalling, saksliste, stemmeregler
Årsmøtet er lagets øverste organ. Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av mars måned.
Innkalling og underretning med saksliste skal være skriftlig, og sendes medlemmene med minst 14 dagers varsel. På årsmøtet skal det føres protokoll. Styret foretar innkalling og fastsetter sakslisten som bl.a. skal inneholde:
 
1)    Valg av møteleder
2)    Nedtegning av fremmøtte medlemmer
  3) Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
  4) Godkjenning av innkalling
  5) Godkjenning av eierstyrets årsmelding
  6) Godkjenning av regnskap og fastsetting av budsjett, herunder eventuell godkjennelse av styrehonorar
  7) Valg av eierstyrets medlemmer og leder
  8) Valg av revisor
  9) Eventuelle forslag til vedtektsendringer
 10) Eventuelt forslag om oppløsning
 11) Andre saker som eierstyret ifølge vedtekter eller etter eget initiativ skal legge frem på årsmøtet, eller som er sendt inn av medlemmene.
 
Styrets forslag må være inntatt i den utsendte sakslisten. Forslag fra medlemmer må, for å kunne bli behandlet, være styret i hende senest innen 15. februar før årsmøtets avvikling.
 
§ 8  Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal avvikles når styret, revisor eller minst 1/10 av medlemmene krever det skriftlig jf svl. §42. For ekstraordinært årsmøte gjelder de samme saksbehandlingsregler som for ordinært årsmøte. Bare den eller de saker som foranlediger innkallingen kan behandles. Saken(e) må være meddelt styret på forhånd og være tatt med på sakslisten.
 
§ 9  Stemmeregler for årsmøtet
Hvert medlem har én stemme på årsmøtet. Hvert medlem kan møte ved fullmektig på årsmøtet, men ingen kan være fullmektig for mer enn ett medlem. Fullmektigen må legge frem skiftlig og datert fullmakt.
Vedtak kan treffes ved alminnelig flertall (mer enn halvparten av medlemmene må stemme for). Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være til stede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig.
For vedtak om vedtektsendring kreves 2/3 flertall med mindre Samvirkeloven stiller strengere krav. For vedtak om oppløsning kreves 3/4 flertall.
 
 § 10  Internkontroll
Styret skal påse at det er utarbeidet rutiner for internkontroll. Disse skal omfatte helse, miljø og sikkerhet.
 
§ 11  Revisor
Andelslaget skal ha revisor. Revisor skal påse at regnskapet blir ført forsvarlig og i samsvar med god regnskapsskikk.
Revisor skal avgi skriftlig revisjonsberetning til årsmøtet.
Revisor velges på årsmøte for ett år av gangen. Revisor velges dog først ved første årsmøte etter barnehagens oppstart.
 
§ 12  Omsetning av andel
Strøket, ikke relevant pr 30.6.2022. 
 
§ 13  Utestengning
Medlem som overtrer vedtektene eller lovlig fattede årsmøte- og styrevedtak, skal første gang gis en skriftlig advarsel av styret. Ved vesentlig mislighold, eller når tungtveiende grunner ellers tilsier det, kan styret med alminnelig flertall (mer enn 1/2 av stemmene) ekskludere medlemmet. Det vises til reglene om utestengning i Sameielovens §23.
 
§ 14  Oppløsning. Avvikling
Ved oppløsning skal lagets gjeld først dekkes. Blir det midler til overs, skal disse tilfalle en annen samvirkebarnehage primært i samme skolekrets og i henhold til avviklingsstyrets valg og beslutning. Denne bestemmelse kan ikke endres uten samtykke fra Oslo kommune.
 
§ 15  Forholdet til Lov om samvirkeforetak samvirkeloven)
Dersom ikke annet følger av vedtektene, gjelder lov om samvirkeforetak (samvirkeloven) av 14. desember 2007 nr. 114.
Aktuelt