SU
Samarbeidsutvalget i Kolåsbakken barnehage
Om barnehagen: SU
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Barnehageeier i Kolåsbakken barnehage er foreldrene, og er også representert i styret. I Kolåsbakken barnehage består samarbeidsutvalget av foreldre i barnehagen, ansatte og representanter fra styret.

Hvilke oppgaver og saker behandler samarbeidsutvalget?

Saker av viktighet, som samarbeidet skal ha forelagt er forslag til budsjett, driftsendringer, arealutnyttelse o.l. Andre aktuelle problemstillinger til utvalget kan være konfliktløsing, sosial kompetanse eller forslag til nye eller endrede prioriteringer og satsningsområder.

Samarbeidsutvalget skal påpeke overfor eier og kan melde i fra til tilsynsmyndigheten (barnehagedirektøren) dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett.

Samarbeidsutvalgets rolle bør derfor være et internt tilsynsorgan for barnehagen.
Dette vil bidra til kvalitetssikring av virksomheten.
F.eks. §3 i barnehageloven: forskrift om pedagogisk bemanning.
En uttallelse fra barnehagens samarbeidsutvalg skal legges ved eiers søknad om eventuelle dispensasjoner fra normen for pedagogisk bemanning.

Kolåsbakken barnehage setter et godt samarbeid mellom ansatte, foreldre og barn høyt, og er opptatt av at foreldre og barn skal føle seg godt ivaretatt. Vi har erfaring med at en åpen dialog på alle områder er viktig og er et grunnleggende moment for trivsel og trygghet.

Alle i samarbeidsutvalget har taushetsplikt.

SU består av følgende:
Foreldrerådet: Maiken Svendsrud og Ingeborg Landstad
Ansatte: Ann-Helen Jørgensen og Mathias Sagedal
Styret: Mari Tenden og Mette Hellstrøm
Aktuelt